• Suppliers
  • External Access
About us

Gestamp Kunshan

Gestamp Kunshan
China Gestamp Automotive Kunshan

No. 100 Yuxi Rd. Qiangdeng Town, 215341 Kunshan (Jiangsu) - China +86 512 5795 1988